RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

00:06 28.07.14

Как правильно заполнить Реестр при экспорте товаров

   Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708 (далі - Порядок № 708).
   
   Особливості заповнення деяких граф розділу I «Видані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені у р. ІІІ Порядку № 708.
   
   При занесенні до р. І Реєстру податкової накладної, складеної за операціями з експорту товарів:
   
   - у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі);
   
   - у графі 2 вказується дата складання податкової накладної, що відповідає даті вивезення, фактично підтвердженої оригіналом МД;
   
   - у графі 3 проставляється номер МД;
   
   - у графі 4 зазначається «МДП» – митна декларація, складена на паперових носіях або «МДЕ» - електронна митна декларація;
   
   - у графі 5 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця;
   
   - у графі 6 – умовний ІПН «400000000000»;
   
   - у графах 7, 12 відображається митна вартість експортованих товарів;
   
   - графи 8 – 11 та графа 13 не заповнюються.


00:05 28.07.14

Отражение в налоговом расчете по форме 1ДФ заработной платы физических лиц за время их пребывания на военной службе во время частичной мобилизации

   Згідно з статтею 119 Кодексу законів про працю України на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
   
   Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
   
   Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.
   
   Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міндоходів України від 21.01.2014 № 49, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ) зазначаються за ознакою доходу «101».
   
   Отже, середня заробітна плата, нарахована роботодавцем фізичній особі за час перебування на військовій службі під час часткової мобілізації, відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою «101».
   
   
   
Інформаційно - комунікаційнe управління
   Міжрегіонального головного управління –
   Центрального офісу з обслуговування великих платників

   


00:05 28.07.14

Отражение в налоговом учете расходов на обучение работников по правилам пожарной безопасности

   Между предприятием и учебно-методическим центром гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности заключен договор о проведении специального обучения по вопросам пожарной безопасности. Данное учреждение не имеет документа об аккредитации и такой вид обучения не лицензируется. Договора о трехлетней отработке нет. Какими законодательными нормами следует пользоваться для получения права на формирование расходов в налоговом учете? Распространяются ли на такой вид обучения нормы пп. 165.1.37 НКУ?
   
   В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 20 Кодекса гражданской защиты от 02.10.2012 г. № 5403-VI (далее – КГЗ), к заданиям и обязанностям субъектов хозяйствования в сфере гражданской защиты, в частности, относится осуществление обучения работников по вопросам гражданской защиты, в том числе правилам техногенной и пожарной безопасности.
   
   В соответствии с ч. 5 ст. 40 КГЗ обучение работающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях является обязательным и осуществляется в рабочее время за счет средств работодателя по программам подготовки населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а также во время проведения специальных объектных учений и тренировок по вопросам гражданской защиты.
   
   Лица во время принятия на работу и работники ежегодно по месту работы проходят инструктаж по вопросам гражданской защиты, пожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях.
   
   Лица, которых принимают на работу, связанную с повышенной пожарной опасностью, должны предварительно пройти специальное обучение (пожарно-технический минимум). Работники, занятые на работах с повышенной пожарной опасностью, один раз в год проходят проверку знаний соответствующих нормативных актов по пожарной безопасности, а должностные лица до начала выполнения своих обязанностей и периодически (один раз в три года) проходят обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.
   
   Программы обучения по вопросам пожарной безопасности согласовываются с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты (ч. 7 ст. 40 КГЗ). Приказом Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы от 29.09.2003 г. № 368 утверждены Перечень должностей, при назначении на которые лица обязаны проходить учебу и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, и порядок их организации, а также Типовое положение об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины.
   
   Статьей 93 КГЗ определено, что финансирование мероприятий в сфере гражданской защиты осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, средств субъектов хозяйствования, других не запрещенных законодательством источников.
   
   При этом объем финансирования, которое выделяется потенциально опасными объектами и объектами повышенной опасности для проведения необходимых мероприятий гражданской защиты, должен составлять не менее чем 0,5 % валового дохода такого объекта.
   
   Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об объектах повышенной опасности» от 18.01.2001 г. № 2245-ІІІ (далее – Закон № 2245) под объектом повышенной опасности понимается объект, на котором используются, изготавливаются, перерабатываются, хранятся одно или несколько опасных веществ или категорий веществ в количестве, равном или превышающем нормативно установленные пороговые массы, а также другие объекты, которые в соответствии с законом являются реальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера.
   
   Безопасная эксплуатация таких объектов требует постоянных расходов на обеспечение защиты людей и окружающей среды, содержания средств ликвидации аварий в постоянной готовности и технически исправном состоянии. Общий перечень обязанностей субъектов хозяйствования в части эксплуатации объектов повышенной опасности изложен в ст. 8 Закона № 2245.
   
   Как видно из вышеприведенных положений, обеспечение выполнения норм ст. 20 КГЗ для субъектов хозяйствования, на которых государством возложены соответствующие задания в сфере гражданской защиты, являются обязанностью, не зависящей от финансового состояния предприятия и вида его деятельности.
   Поскольку обеспечение мероприятий гражданской защиты отнесено к обязанностям субъекта хозяйствования, то, по нашему мнению, расходы на их осуществление могут включаться в состав налоговых расходов в соответствии с пп. 138.12.2 НКУ как прочие расходы хозяйственной деятельности, к которым разделом III Кодекса прямо не установлены ограничения в части отнесения в состав расходов.
   
   При этом напоминаем, что расходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, признаются на основании первичных документов, подтверждающих осуществление плательщиком налога расходов, обязательность ведения и хранения которых предусмотрена правилами ведения бухгалтерского учета, и других документов, установленных разделом ІІ НКУ (п. 138.2 НКУ).
   
   Что касается расходов на обучение и налогообложения доходов физических лиц, то, на наш взгляд, обучение работников по вопросам пожарной безопасности не является обучением, связанным с профессиональной подготовкой, переподготовкой или повышением квалификации работников, поэтому не может рассматриваться как дополнительное благо работника.
   
   Ольга Буркун, Аудитор АФ «Курсор-Аудит»


00:05 28.07.14

Физлицам запрещено торговать с рук алкоголем

   Лист Мінекономрозвитку від 11.06.2014 № 3503-06/19380-07
   
   Мінекономрозитку повідомило, що фізособам заборонено торгувати з рук алкогольними напоями, тютюновими виробами, ювелірними виробами з дорогоцінних металів та ліками.
   
   Однак за наявності ліцензії ліки та ювелірні вироби з дорогоцінних металів можна продавати на ринках. Причому щоб торгувати ліками, фізособа повинна мати статус підприємця. Такий статус вони має отримати й для торгівлі на ринках алкогольними напоями та тютюновими виробами.


00:04 28.07.14

Налоговики не направили уведомление об уплате налога на недвижимость. Что дальше?

   У контролеров спросили: будет ли физическое лицо привлекаться к ответственности за неуплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, если контролирующий орган не направил до 1 июля уведомление-решение об уплате налога?
   
   Налоговики ответили, что исчисление суммы налога на недвижимость с объекта/объектов налогообложения, которые находятся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника жилой недвижимости. Это предусмотрено п.п. 265.7.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).
   
   Налоговое/налоговые уведомления-решения о сумме/суммах налога, исчисленного согласно п.п. 265.7.1 НКУ, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой недвижимости, направляются (вручаются) налогоплательщику контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом) (п.п. 265.7.2 НКУ).
   
   Если сумма денежного обязательства рассчитывается контролирующим органом, плательщик налогов не несет ответственности за своевременность, достоверность и полноту начисления такой суммы, однако несет ответственность за своевременное и полное погашение начисленного согласованного денежного обязательства и имеет право обжаловать указанную сумму в порядке, установленном НКУ (п. 54.5 НКУ).
   
   По нашему мнению, налоговики так и не ответили на поставленный вопрос. Они лишь процитировали п. 54.5 НКУ. Кстати, из положений данного пункта можно понять, что плательщик налогов несет ответственность при неуплате согласованного денежного обязательства. Однако, пока налоговики не вручили соответствующее налоговое уведомление-решение, вряд ли можно считать обязательства согласованными.
   
   Категория 106.08 Информационно-справочного ресурса «ЗІР»
   
   
По материалам: Налоги и бухгалтерский учет


00:04 28.07.14

Разовая продажа ценных бумаг: подавать ли декларацию по особому налогу?

   Как известно, согласно пп. 212.1.9 НКУ, плательщиками особого налога на операции по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами являются физ- или юрлица — резиденты или нерезиденты (в том числе их обособленные подразделения), которые проводят операции с деривативами или по продаже, обмену либо другим способам отчуждения ценных бумаг, кроме случаев, предусмотренных п. 213.2 НКУ.
   
   Базовым налоговым периодом для составления и предоставления отчетности по особому налогу на операции по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами является календарный квартал (п. 219.4 НКУ).
   
   В то же время, как отмечает Миндоходов в подкатегории 116.13.04 «ЗІР», налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является, в соответствии с НКУ независимо от того, осуществлял ли такой налогоплательщик хозяйственную деятельность в отчетном периоде.
   
   То есть предприятие, совершившее разовую продажу ценных бумаг, обязано за каждый установленный НКУ отчетный период подавать декларацию по особому налогу на операции по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами независимо от того, осуществлял ли такой налогоплательщик хозяйственную деятельность в отчетном периоде.


00:03 28.07.14

Ответственность за задержку выплаты зарплаты хотят ужесточить

   В ВР Украины зарегистрирован законопроект № 4349а, который, в частности, предусматривает усиление ответственности должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан - субъектов предпринимательской деятельности за нарушение трудового законодательства путем:
   
   - обязания работодателя оплатить работнику возмещение в размере 0,5 % от неполученной суммы за каждый день задержки;
   
   - лишения в судебном порядке должностного лица права занимать определенные должности в течение трех лет в случае повторного нарушения установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном объеме;
   
   - освобождения от уголовной ответственности должностного лица в случае осуществления этим лицом выплаты как задолженности по заработной плате, так и соответствующего возмещения;
   
   - запрета перечисления средств для уплаты сумм ЕСВ без одновременного представления платежных поручений и других расчетных документов на выдачу (перечисление) средств для выплаты заработной платы.


00:02 28.07.14

Минфин начнет размещать "военные" облигации среди юридических лиц

   Министерство финансов Украины начнет размещение "военных" казначейских обязательств среди юридических лиц для привлечения дополнительных средств на финансирование Вооруженных сил Украины на следующей неделе, о чем сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре, передает Униан.
   
   "Буквально сегодня министр финансов провел совещание, и со следующей недели, во вторник и четверг, Министерство финансов будет выходить на рынок с предложением заимствования под военные облигации для юридических лиц", - сказал Матвийчук.
   
   Ранее Минфин сообщал о предстоящем размещении "военных" облигаций на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров, в перечень которых входят "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "УкрСиббанк", "Эрсте Банк", "Сбербанк России", "ОТП Банк", "Дельта Банк", "Райффайзен Банк Аваль", "ВТБ Банк", "Универсал Банк", "УниКредит Банк", "Ситибанк", "Надра", "ИНГ Банк Украина", "Хрещатик", "ПУМБ".
   
   Основные условия выпуска "военных" облигаций для юрлиц: общий объем выпуска - до 1 млрд грн; номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн; срок обращения - 2 года; купонный период - 6 месяцев; ставка дохода – 7% годовых.
   
   Минфин и Минобороны обещали регулярно отчитываться о направлениях использования привлеченных от продажи облигаций средств.
   
   Как сообщал Униан, правительство выпустило казначейские обязательства "Военные" на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц, за счет продажи которых в конце июня украинская армия получила 4,4 тысячи бронежилетов, что составляет более четверти от заказанного Минобороны количества.
   
   По словам министра финансов Александра Шлапака, антитеррористическая операция обходится украинскому бюджету в 1,5 млрд грн в месяц, и до конца года на эти цели нужно 9,1 млрд грн.
   
   
По материалам: Украинский Бизнес Ресурс


00:00 28.07.14

Государственный финансовый аудит деятельности субъектов хозяйствования будет проводиться по новой Методике

   Мінфін наказом від 26.06.2014 N 728 затвердив Методику проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання.
   
   Так, аудит діяльності проводиться відповідно до планів контрольно-ревізійної роботи органів Держфінінспекції.
   
   Аудит казенних підприємств, а також суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім тих, щодо діяльності яких в установленому законодавством порядку здійснюється державний фінансовий аудит окремих господарських операцій), проводиться щороку.
   
   Перед початком аудиту діяльності керівнику об'єкта аудиту надсилається не пізніше ніж за 10 календарних днів відповідне повідомлення із зазначенням строку аудиту діяльності та відповідальних за його проведення державних аудиторів.
   
   Тривалість аудиту діяльності не може перевищувати 90 календарних днів.
   
   Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 липня 2014 р. за N 826/25603 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
   
   
По материалам: ЛІГА:ЗАКОН


00:00 28.07.14

Новая брошюра от Миндоходов: «Требования, которые установлены к составлению налоговой отчетности»

   На сайте Миндоходов обнародована листовка «Требования, которые установлены к составлению налоговой отчетности» от 25.07.2014 года. В ней контролеры напомнили, какие обязательные реквизиты должна содержать форма налоговой декларации.