RSS новости
Играть онлайн в игры денди
 
Каталог / Бизнес
Ссылка на ленту:

Бухгалтер 911. Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине. buhgalter911.com

Новости бухгалтерского и налогового учета в Украине

Загружается, подождите...

Постпредставительство перечислило страховую премию главному офису: есть ли контролируемая операция

   Миндоходов пояснило: перечисление постпредставительством нерезидента страховой премии и брокерского вознаграждения на счет главного офиса не подпадает под определение контролируемой операции, если такую операцию осуществляют в пределах одного юрлица.
   
   Вместе с тем ведомство напомнило: операции между постоянным представительством и резидентом подпадают под определение контролируемых в качестве осуществляемых с нерезидентом, при условии, что нерезидент является связанным с резидентом лицом или подпадает под действие пп. 39.2.1.2 НКУ. В таком случае резидент обязан отчитываться по осуществленным контролируемым операциям до 1 мая следующего за отчетным года.
   
   Письмо  Миндоходов Украины от 15.05.14 г. № 8645/6/99-99-19-02-02-15 «Об определении операций между резидентом и постоянным представительством нерезидента, а также между таким представительством и нерезидентом контролируемыми»


Какая предусмотрена ответственность за непредоставление работнику ежегодного отпуска

   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».
   
   
Яка передбачена відповідальність за ненадання працівникові щорічної відпустки

   
   На фірмі працівники кілька років не бажають брати щорічну оплачувану відпустку. Чи обов’язково щорічно відправляти працівників у відпустку та чи можна зробити це в примусовому порядку? Чи можуть роботодавця оштрафувати за ненадання щорічної відпустки?
   
   ВІДПОВІДЬ: За загальними правилами, щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, відлік якого починається з дня укладення трудового договору (ст. 75 КЗпП).
   
   Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. У перший рік роботи право на щорічну відпустку в працівника настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки).
   
   Водночас ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняє:
   
   • ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 років підряд;
   • ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років;
   • ненадання їх протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами чи з особливим характером праці.
   
   Зважаючи на зазначене вище, роботодавець зобов’язаний надати працівникові щорічну відпустку. Як же бути, якщо працівник не бажає йти у відпустку?
   
   Роботодавець, дотримуючись норм трудового законодавства, повинен щорічно складати графік щорічних відпусток та узгоджувати із працівником конкретний період їх надання. Якщо працівник без об’єктивних на те причин відмовляється використати надане йому Конституцією України та Законом про відпустки право на відпочинок (щорічну відпустку) — роботодавець повинен згідно з установленим графіком періоду відпустки без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки не пізніше, аніж за два тижні до дати її початку. Адже прийняття рішення про надання чи ненадання щорічної відпустки саме в компетенції роботодавця. На цьому наполягає Мінсоцполітики в листі від 21.06.2012 р. № 207/13/116-12.
Нагадаємо! Працівники зобов’язані своєчасно й точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця.
(ст. 139 КЗпП)
У разі невиконання розпорядження роботодавця працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Оскільки працівник іде у відпустку за наказом керівника, у разі невиконання без об’єктивних причин або без пояснень роботодавець має право винести такому працівникові догану.
   
   Мінсоцполітики в листі від 21.06.2012 р. № 207/13/116-12 також роз’яснює, що ненадання щорічних відпусток у строки, визначені Законом про відпустки та КЗпП, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнутий до відповідальності згідно із законодавством.
   
   Стаття 12 Конвенції МОП № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році)», ратифікованої Україною відповідно до Закону України від 29.05.2001 р. № 2481-III, забороняє укладати угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану відпустку або про невикористання цієї відпустки із заміною її компенсацією чи іншим чином.
   
   Це ще один аргумент на користь того, що роботодавець має право в межах, установлених графіком, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки, якщо останній відмовляється від щорічної відпустки.
   
   Відповідальність. Ненадання щорічних відпусток у зазначені законом строки розглядається як порушення трудового законодавства, за яке ч. 1 ст. 41 КпАП передбачено адміністративну відповідальність для посадових осіб роботодавця у вигляді штрафу від 510 до 1700 грн.
   
   Також статтею 172 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність посадової особи, винної в грубому порушенні законодавства про працю.
   Наостанок слід зазначити, що нагляд за дотриманням законодавства про відпустки здійснює інспекція з праці (ст. 27 Закону про відпустки). Зокрема, інспекція контролює відсутність випадків ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд (п. 4.2.10 Порядку № 390).
   
   Однак у 2014 році КМУ постановою від 13.08.2014 р. № 408 установив обмеження на проведення перевірок державними інспекціями (у т.ч. інспекцією з праці). Тому в 2014 році для проведення перевірки роботодавця інспекція з праці повинна буде отримати відповідний дозвіл від Кабміну.
   
   Євген ПАНЧИШИН,
   бухгалтер-експерт газети «Інтерактивна бухгалтерія»

   


Совместная деятельность и контролируемые операции: когда нужно подать отчет?

   Налоговики рассказали, когда участники договора о совместной деятельности обязаны представлять отчет о контролируемых операциях (письмо Миндоходов от 10.04.2014 г. № 6481/6/99-99-19-03-02-15).
   
   Контролеры напомнили, что совместной деятельностью считается хозяйственная деятельность с созданием или без создания юридического лица, являющегося объектом совместного контроля двух или более сторон в соответствии с письменным соглашением между ними (П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции»).
   
   В соответствии с требованиями п.п. 14.1.159 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) при признании лиц связанными учитывается влияние, которое может осуществляться через владение одним лицом корпоративными правами других лиц в соответствии с заключенными между ними договорами или при наличии другой возможности одного человека влиять на решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, осуществляется оно лицом непосредственно и самостоятельно или совместно со связанными лицами.
   
   Особенности обложения налогом на прибыль совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица определены п. 153.14 НКУ.
   
   Учет результатов совместной деятельности ведется плательщиком налога, уполномоченным на это другими сторонами согласно условиям договора, отдельно от учета хозяйственных результатов такого плательщика налога.
   
   В соответствии с п. 64.6 НКУ на учете в контролирующих органах должны находиться, в частности, договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения деятельности по таким договорам, установленные НКУ.
   
   Определение цены при осуществлении контролируемых операций проводится по методам, установленным п. 39.3 НКУ, с целью проверки правильности, полноты начисления и уплаты налога на прибыль предприятий и НДС (п.п. 39.1.2 НКУ).
   
   Таким образом, если контрагентами операций являются договор о совместной деятельности без создания юридического лица и лицо (резидент или нерезидент), которое является связанным с участником (участниками) такого договора, либо лицо-нерезидент, указанный в п.п. 39.2.1.2 НКУ, и объем операций с каждым из них равен или превышает 50 млн грн без НДС, то такие операции подпадают под определение контролируемых.
   
   При этом обязанность представления отчета о контролируемых операциях возлагается на оператора договора о совместной деятельности.
   
   Напомним, что оператором совместной деятельности является участник совместной деятельности без создания юридического лица, которому в соответствии с договором поручено вести дела совместной деятельности, в частности, его бухгалтерский учет.
   
   
По материалам: Налоги и бухгалтерский учет


Жизнь без очереди. Какую программу выбрать для сдачи отчетности через интернет?

   Время идет, и прогресс не стоит на месте. Если вчера, чтобы сдать отчет в налоговую Вам приходилось выстаивать в изнурительных очередях, то сегодня это сделает за Вас программа всего за 5 минут. Еще несколько лет назад сама только идея сдачи отчетов в электронном виде была новой и передовой, сегодня же это доступно каждому.
   
   Сейчас у налогоплательщика есть выбор – подавать отчет в электронном виде, либо по старинке относить его самостоятельно в соответственные органы. Приятно знать, что выбор всегда есть, но уже с 01.01.15 года налогоплательщики этого выбора будут лишены, так как законодательство с 2015 года обязывает всех налогоплательщиков подавать налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость исключительно в электронном виде.
   
   Также на сегодняшний день есть все предпосылки того, что в скором времени все плательщики без исключения, будут вынуждены перейти на полностью электронный документооборот.
   
   Для сдачи отчетности в электронном виде Вам понадобится специальная программа и сертифицированные ключи к ней. Вам может показаться, что это весьма сложный процесс, но на самом деле все достаточно просто. Сами программы для сдачи отчетности очень напоминают программы электронной почты с той лишь разницей, что сдаваемую отчетность необходимо подписывать с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Аналогичной той, которую многие из вас используют работая в клиент-банке.
   
   Что же может предложить нам рынок данных программных продуктов? В данной статье мы выделили 7 программ для сдачи отчетности в электронном виде:
   
M.E.Doc Арт-звіт плюс iFin 1С-Звіт OPZ Соната Taxer
   
   Почти все эти программы являются коммерческими, налоговая может нам предложить свою бесплатную разработку в виде OPZ (податкова звітність). Но законодательство предоставляет выбор любой программы на усмотрение самого пользователя.
   
При выборе программы для сдачи электронной отчетности следует обратить внимание на следующие данные о ней:
 1. В какие органы поддерживается предоставление отчетности;
 2. Удобство подключения и установки;
 3. Техническая поддержка клиентов, дружелюбность тех. операторов, своевременность обновления ресурса;
 4. Ценовая политика, с учетом наличия дополнительных сервисов и целесообразности их приобретения;
 5. Удобство пользования, оптимальность интерфейса.
Сравнивая программы между собой, мы попытались разглядеть все недостатки и преимущества как каждой из них, так и всех программ в целом.
   
Преимущества программ для сдачи электронной отчетности
   
 • Экономия времени.
     Через интернет можно сдавать отчетность не только в налоговую службу, но и в фонды страхования и статистику. Вам не нужно ездить в налоговую службу, чтобы сдать документы на бумажном носителе, все это можно делать, не отходя от своего компьютера;

 •    
 • Выбор времени сдачи отчетности, наличие дополнительного времени.
     Если отчетность в бумажном виде можно сдать только в рабочее время, то при сдаче в электронном формате, можно подать в удобное время до 12 ночи;

 •    
 • Наличие дополнительных ресурсов в программе (подсказок, напоминаний, консультаций).
     Встроенный календарь бухгалтера вовремя подскажет сроки, в которые необходимо предоставить те или иные отчеты. Автоматическая проверка отчетности не позволит допустить лишних арифметических ошибок;

 •    
 • Постоянное обновление программы.
     Качественный ресурс постоянно обновляется, поэтому в программе всегда содержатся только самые последние требования к заполнению всевозможных форм отчетности;

 •    
 • Оперативный контроль состояния и качества сдачи отчетности.
     Электронная сдача отчетности позволяет оперативно получить информацию, что сданный отчет не принят по причине подачи в устаревшей форме отчетности, по причине подачи отчета с ошибками, в неустановленные сроки и т.д. Это позволяет вовремя пересдать отчетность, исправить ошибки. Такая возможность практически незаменима для пользователей, которые только начинают самостоятельно сдавать отчетность;

 •    
 • Доступная стоимость программы.
     Стоимость программ разная и варьируется от ресурсов и качества обновления, но в целом она доступна пользователям, у которых есть выбор цена-качество;

 •    
 • Автоматическое формирование электронного архива.
     У некоторых программ формируется удобный в использовании архив электронных копий квитанций. Это позволяет обеспечить сохранность электронной отчетности и документации, а также квитанций о ее сдаче;

 •    
 • Формирование в программе прочей электронной документации.
     Некоторые программы обеспечивают возможность формирования электронной первичной документации в программе, что позволяет незаметно постепенно переходить на полный электронный документооборот, создает дополнительные удобства пользователю.
   
Недостатки программ для сдачи электронной отчетности:
   
 • За сдачу отчетности через интернет нужно платить.
     При сдаче отчетности через интернет за некоторые программы нужно платить, некоторыми можно пользоваться бесплатно. Но за интернет в любой случае придется платить;

 •    
 • Существуют риски несвоевременной сдачи отчетности из-за перебоев в работе интернета.
     Тут все просто – нет интернета – отчетность через интернет не сдашь;

 •    
 • Некоторые программы нужно обновлять самостоятельно.
     Обновление программ дело не столько затратное, сколько требует внимания. Следует помнить, что отчетность лучше не сдавать с помощью устаревшей программы, поскольку повышается риск ошибок. Правда, программка сама напоминает об обновлении. Этому можно научиться самому. Однако некоторые пользователи предпочитают привлекать в помощь специалистов.
В результате мы видим, что все-таки плюсов электронной сдачи отчетности значительно больше чем минусов. Теперь рассмотрим каждую программу по отдельности:
   

Свойства/
Программа

Формируемый пакет отчетности Ключи ЭЦП, с которыми работает программа Стоимость в год
(по состоянию на 01.09.14)
Преимущества Недостатки
M.E.Doc Налоговая + Пенсионный фонд + Статистика АЦСК, для использования ключей от Masterkey
требуется дополнительная настройка программы
300грн Может быть настроена связь с "1С", позволяет хранить электронный архив отчетности, быстро и своевременно формируются пакеты обновления программы, много подсказок Нуждается в постоянном обновлении, вмешательства программиста.
Бесплатная (Демо) версия позволяет только формировать отчет, а не отправлять
Арт-звіт плюс Налоговая + Пенсионный фонд + Статистика Masterkey, ИВК, бесплатные ключи от ДПС Физ. Лицо - 240грн
Юр. Лицо - 480грн
Может быть настроена связь с "1С", позволяет хранить электронный архив отчетности Неудобный интерфейс, недостаточно информативности
iFin Податкова + Пенсійний фонд + Статистика Бесплатные ключи от ГНС, ИВК и Masterkey Демо версия (6 месяцев) - бесплатно;
после 6 месяцев:
Физ. Лицо - 280грн
Юр. Лицо - 550грн
Не требует установки на компьютер, работа ведется через интернет портал Работа полностью зависит от интеренета и его скорости.
Красивый дизайн сайта)
1С-Звіт Налоговая + Пенсионный фонд + Статистика Бесплатные ключи от ГНС, ИВК, УСЦ и
Masterkey
420 грн Удобная форма пользования, не требует дополнительного внесения информации в новую базу данных Не предоставляет возможности дублирования информации, в случае потери программы 1С, теряется вся ОТЧЕТНОСТЬ
(OPZ) Налоговая Бесплатные ключи от ГНС, ИВК Баспладно Бесплатная демонстрационная версия! Обновляется база со значительным опозданием, много ошибок, отчетность можно только сформировать, отправить невозможно
Соната Налоговая + Пенсионный фонд + Статистика Masterkey, «ИВК», АЦСК Физ. Лицо - 299грн
Юр. Лицо - 599грн
Обновляется самостоятельно Недастаточная поддержка администраторами ресурса
Taxer Налоговая + Пенсионный фонд АЦСК, ИВК, Masterkey, бесплатные ключи от ГНС ФЛП без наемных работников - 29грн/мес
Бухгалтер с клиентами ФЛП - 139грн/мес
Не требует установки на компьютер, работа ведется через интернет портал Работа полностью зависит от интеренета и его скорости.
Интерфейс на русском языке, удобный в использовании, приятный дизайн
   
   Итак, Вы определились с программой, приобрели и установили, возник закономерный вопрос: что дальше делать, как сдавать отчетность?
   
   При отправке первого электронного отчета в налоговую службу (ДПИ министерства доходов и сборов) необходимо выполнить следующие три шага:
   
   1. Получить ключи ЭЦП в одном из аккредитованных центров сертификации ключей. Ключи обычно оформляются на предпринимателя, на директора, на бухгалтера (если есть в наличии) и на печать;
   
   2. Заключить договор с налоговой службой о признании электронных документов (с вашей налоговой инспекцией). Такой договор готовится в электронном формате, подписывается электронными ключами и направляется в налоговую службу. Обязательно дождаться квитанций о подписании договора.
   
   3. Составить необходимый отчет и направить в налоговую службу. Дождаться квитанции о сдаче отчетности.
   
   Вывод: Выбирая для себя программу, помните, что лучшими программами электронной отчетности считаются те, которые максимально снижают возможность ошибки при составлении отчетов, гарантируют конфиденциальность данных и легко интегрируются с действующими на предприятии пользователя системами бухгалтерского учета. Они всегда имеют более или менее понятный интерфейс, не требующий существенных усилий по его освоению. Базовый функционал всех перечисленных программ практически не отличается друг от друга. Все они формируют Вашу налоговую отчетность согласно актуальным требованиям налоговой службы, шифруют электронную документацию и позволяют отправлять ее по интернету.
   
   
   


Почему налоговики игнорируют правило «конфликта интересов» – ответ Миндоходов

   Налоговики считают, что правило «конфликта интересов», установленное п. 56.21 Налогового кодекса Украины, применяется только при обжаловании решений контролирующих органов.
   
   Именно такой вывод напрашивается из письма Миндоходов от 12.06.2014 г. № 11117/5/99-99-22-02-03-13.
   
   Казалось бы, эта норма должна защищать налогоплательщика при любых обстоятельствах. Однако налоговики считают, что поскольку норма эта закреплена в положениях НКУ, которые регулируют порядок обжалования решений налоговых органов, то ни при каких иных обстоятельствах она не применяется. Что же касается принципа презумпции правомерности решения налогоплательщика, закрепленного в пп. 4.1.4 НКУ, то самостоятельного значения он не имеет, а реализуется снова-таки через п. 56.21 НКУ.
   
   
По материалам: ЛІГА:ЗАКОН


Когда работа считается совместительством и как правильно его оформить?

   Минсоцполитики согласилось, что работник имеет право реализовать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях и организациях. Конечно, с учетом ограничений на совместительство и совмещение, предусмотренных законодательством, коллективным договором или соглашением сторон (письмо Минсоцполитики от 25.12.2013 г. № 564/13/116-13).
   
   Специалисты ведомства напомнили, что совместительство — это выполнение работником, кроме основной, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у гражданина (предпринимателя, частного лица) по найму. Определение содержится в п. 1 Положения об условиях работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, утвержденного совместным приказом Минтруда, Минюста и Минфина от 28.06.93 г. № 43.
   
   Таким образом, чтобы работа считалась совместительством, необходимо иметь два условия: заключенный трудовой договор на выполнение регулярной работы по совместительству и выполнение этой работы в свободное от основной работы время.
   
   Также специалисты отметили, что на лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся только по месту основной работы. Это предусмотрено Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты от 29.07.93 г. № 58.
   
   В трудовой книжке работа по совместительству указывается отдельной строкой. Запись сведений о работе по совместительству осуществляется по желанию работника владельцем или уполномоченным им органом.
   
   
По материалам: Налоги и бухгалтерский учет


Если дорожный знак привлекает клиентов, то по операциям связанным с его приобретением можно формировать налоговый кредит

   Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2014 № 825/598/14
   
   Право на формування податкового кредиту виникає в разі придбання товарів (робіт, послуг) для їх використання у межах господарської діяльності платника податку та в операціях, що є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   Так відзначив апеляційний суд визнавши право фізичної особи — підприємця на формування як витрат, так і податкового кредиту по операціях з придбання дорожнього знаку, вивіски та тепловентилятора. Проте виключно за умови, що такі товари використовуються підприємцем у межах господарських операцій.
   
   Як було з’ясовано, підприємець здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами та пивом у зупиночних комплексах та залі очікування.
   
   У зв’язку з цим суд і дійшов висновку, що придбання вищевказаних товарів пов’язане з господарською діяльністю ФОП. Так, придбання вивісок та дорожнього знаку «вулиця Героїв Чорнобиля», які були встановлені на зупиночному комплексі, у якому підприємець здійснює роздрібну торгівлю, було спрямовано на приведення місця здійснення господарської діяльності до належного вигляду та приваблення клієнтів. Придбання ж тепловентилятора спрямоване на створення сприятливих умов роботи особам, які здійснюють роздрібну торгівлю, — його продавцям.
   
   Отже, витрати на придбання зазначених товарів підлягають включенню до розрахунку об’єкта оподаткування ПДФО, а сума сплаченого ПДВ у ціні таких товарів — віднесенню до податкового кредиту.


В каких случаях бюджетники могут проводить ремонты и приобретать мебель и бытовую технику

   Минфин в письме от 12.05.2014 г. № 31-07110-05-10/11103 рассмотрел применения постановления КМУ от 01.03.2014 г. № 65 в части проведения ремонта и обновления материально-технической базы вуза.
   
   Органам государственной власти и прочим государственным органам, основанными органами государственной власти предприятиями, учреждениями и организациями, использующими средства государственного бюджета, предусмотрена возможность:
   
   - проводить ремонт помещений, находящихся в аварийном состоянии, помещений учебных заведений, ремонт которых осуществляется за счет денежных средств специального фонда с целью соблюдения требований санитарных норм и норм пожарной безопасности для обеспечения учебно-воспитательного процесса;
   
   - приобретать мебель, бытовую технику за счет денежных средств специального фонда государственного бюджета, полученных на указанную цель в качестве грантов, международной технической помощи, благотворительных взносов.


Иностранная валюта в уставном фонде

   Відповідно до п.п. 136.1.3 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.
   
   Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті визначено п. 153.1 ст. 153 ПКУ.
   
   Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
   
   При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) - у складі витрат платника податку.
   
   Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21.
   
   У бухгалтерському обліку операції, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку у гривневий еквівалент на певну дату за курсом НБУ. Так, згідно з п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.
   
   Отже, у момент отримання інвестиції в іноземній валюті платник податку в бухгалтерському обліку перераховує її суму у гривні за курсом НБУ на початок дня, дати отримання інвестиції.
   
   У подальшому, оскільки така іноземна валюта за отриманою інвестицією належить до монетарних статей балансу, то згідно з п. 7 і п. 8 П(С)БО 21 вона має перераховуватися за курсом НБУ на кінець дня дати балансу (тобто на кінець дня кожного кварталу).
   
   Нагадаємо, що монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи та зобов’язання, які буде отримано чи сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.
   
   У результаті таких перерахунків відповідно на кожну дату балансу у бухгалтерському обліку платник податку визначає курсові різниці в іноземній валюті.
   
   В податковому обліку прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
   
   Підпунктом 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 ПКУ встановлено, що у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів.
   
   Термін «балансова вартість іноземної валюти» для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.


Президент подписал Закон о повышении безопасности и качества пищевых продуктов

   Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1602 VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов».
   
   Закон имеет целью гармонизацию законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере безопасности и качества пищевых продуктов, обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей и интересов потребителей, а также создание прозрачных условий ведения хозяйственной деятельности, повышение конкурентоспособности отечественных пищевых продуктов и уменьшение их цены.
   
   Закон предусматривает уточнение терминологии, видов правонарушений и адекватности меры наказания, создание единого контролирующего органа в сфере безопасности пищевых продуктов, отмену разрешительных документов и процедур, которые отсутствуют в ЕС, внедрение европейских принципов регулирования ГМО, в частности, в части регистрации источников ГМО, а не продуктов, изготовленных из них.